News
Vitcas

Płomień roku 2015

Z radością in­­fo­r­mu­­je­­my, że pod­czas Ga­­li wrę­­cze­­nia na­­gród or­ga­­ni­­zo­­wa­­nej przez kwa­r­ta­l­nik Świat Kominków ode­­bra­­li­­śmy najbardziej prestiżowa nagroda w branży kominkowej  jaką jest "Pło­­mień Ro­­ku 2015” w ka­­te­­go­­ri Fi­r­ma Ro­­ku. Nagroda ta jest dla nas dużym wyróżnieniem i mamy nadzieje że kolejny rok będzie równie udany. Dziękujemy.
Dyplom Płomień Roku 2015